کنشگری روشنفکرانه دکتر شریعتی
کنشگری روشنفکرانه دکتر شریعتی
دکتر علی شریعتی که ادامه دهنده فعالیت سایر اندیشمندان همچون جلال آل احمد بود منجر به ایجاد؛ شور انقلابی در میان جامعه دانشگاهی برای خودیابی و خودشناسی فرهنگی و سیاسی شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیر خوان؛ مرحوم دکتر علی شریعتی از جمله روشنفکران شاخص انتقادی و بی‌بدیل نسل دوم است که “رویکرد بازگشت به خویشتن” را مبنای تلاش‌های دانشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود برای انتقاد از مدرنیزاسیون فرهنگی و سیاسی قرار داد.

رویکرد “بازگشت به خویشتن” محصول بحران هویت مابعد “غرب گرایی و غرب ستایی” جوامع شرقی و اسلامی و از جمله ایرانی است که به دلیل تسری “رویکرد نفی خویشتن” از قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی، منجر به فرسایش هنجارها و ارزش‌های بومی شد.

مرحوم شریعتی که ادامه دهنده فعالیت سایر اندیشمندان همچون مرحوم جلال آل احمد بود منجر به ایجاد؛ شور انقلابی در میان جامعه دانشگاهی برای خودیابی و خودشناسی فرهنگی و سیاسی شد.

این نحله فکری – انقلابی و جریان عملگرا، برآن بود که؛ جامعه ایرانی به خاطر وادادگی در برابر مدرنیته (غرب زدگی)، دچار از خودبیگانگی در هویت و خودفراموشی در منزلت شده است. روشنفکران متعهد به این رویکرد بر آن بودند که بهترین راه خروج از بحران درونی و از خودبیگانگی هویتی، بازگشت به هنجارها و ارزش‌های ملی ایرانی – اسلامی و مواجهه انتقادی و مطالبه گرانه از تمدن غرب است.

زنده کردن مفاهیم راکد شده مثل: صلاحیت، امامت، ولایت، مقاومت، اعتراض، قیام، انتظار، حرکت، صعود، تعهد، تقید، توسل، فطانت، فراست، فتوت، ذکاوت، خودیابی، خودکاوی، خودشناسی و… در محیط های دانشگاهی و علمی مشحون از: رکود، هبوط، تقلید، قعود، عزلت، خیانت، تغافل، اهمال، بی‌توجهی، بی‌خبری، تسامح، چشم‌پوشی، سستی، سهل‌انگاری، مسامحه و… از مهمترین دست‌آوردهای مرحوم شریعتی و همفکران او در رویکرد بازگشت به خویشتن است.

  • نویسنده : نویسنده: احمد باقری مزینانی استادیار دانشگاه