گزارشی از اخرین جلسه پر تنش هیات عالی نظارت بر اصناف؛ مشاور اتاق اصناف تصمیم ساز وتصمیم گیر هیات عالی نظارت
گزارشی از اخرین جلسه پر تنش هیات عالی نظارت بر اصناف؛ مشاور اتاق اصناف تصمیم ساز وتصمیم گیر هیات عالی نظارت
شورای عالی اداری کشور طی بخشنامه های به وزارتخانه ها دستور داده است تا در خصوص ضرورت ماندن ویا حذف ودر صورت نیاز تغییر جایگاه شوراهای عالی و هیات ها عالی نظارت طرح مکتوب ارائه کنند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از دبنا؛ کارشناسان وزارت صمت ودبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی باید با بیان وتبیین مسئله دلایل اهمیت حضور هیات عالی نظارت شورای عالی اداری کشور را مجاب کنند که این هیات بماند یا حذف شود. هریک از این موضوعات در قالب طرح دولت به مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.
هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی به موجب قانون نظام صنفی وباید باحضور وزاری دولت و روسای سازمان های نظارتی وامنیتی برگزار شود تا مشکلات اصناف را تسهیل کند.
اخرین جلسه ای که وزیران در جلسه هیات عالی نظارت حضور داشتند سال ۱۳۹۵ بود وبعد ازاین سال تا سال قبل دستور جلسه هیات عالی نظارت به صورت دستگردان تصویب می شد تا اینکه ازسال قبل تا الان هیات عالی نظارت با حضور کارشناسان ومشاوران اعضای هیات عالی وبه ریاست مفتح قایم مقام وزیر صمت برگزار می شود که حضور خبرنگاران هم مجاز نیست.
در چارت جدید وزار ت صمت نیز جایگاه دبیرخانه هیات عالی نظارت را چنان تقلیل دادند که زیر مجموعه معاون خدمات وتجارت قرار گرفت. یعنی وزاری کابینه از معاون وزیر صمت دستور بگیرند؟!
آخرین جلسه هیات عالی نظارت چه گذشت
در جلسه اخری که یکشنبه همین هفته برگزار شد بعد از بررسی مفصل تخلفات هیات مدیره اتحادیه کسب وکارنوین کشوری همه اعضای هیات مدیره این اتحادیه بعد از دفاع از خودشان به توبیخ کتبی ودرج در پرونده محکوم شدند. همچنین مصوب شد تا دبیرخانه هیات عالی نظارت یک ماه بعد انتخابات هیات مدیره این اتحادیه را برگزار کند. این در حالی است که وزیر دستور داده است اتحادیه کسب وکار نوین به دو اتحادیه توزیعی وخدماتی تقسیم وسپس انتخابات هیات مدیره اتحادیه برگزار شود.همین موضوع نشان می دهد که نامه ودستور وزیر صمت را قایم مقام ومعاونش هم نمی خوانند؟
همچنین دراین جلسه برای لحظاتی بحث بین یک عضو حقوقی هیات رئیس اتاق اصناف ایان و مفتح رئیس جلسه هیات عالی نظارت به دلیل جلوگیری از سخنرانی وی واجازه سخنرانی طولانی مدت به آقای امانت در گرفت. مشاور عالی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تقریبا تصمیم ساز وتصمیم گیر هیات عالی نظارت است به همین دلیل معمولا بیشتر از سایر حاضران در جلسه حرف می زند. وقتی یک عضو حقوقی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خواست درخصوص موضوعی صحبت کند رئیس جلسه مانع د واین عضو حقوی هم گفت: شما به نگهبان وزارت صمت هم بگویید بیاید اینجا بیشتر از ما صحبت کند اما ما نماینده اصناف هستیم حق صحبت نداریم. همین موضوع برای دقایقی منجر به تنش شد.
هیات عالی نظارت وجلس شورای اسلامی
هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی که ناظر بر مشکلات سه میلیون واحدصنفی است باید تغییر جایگاه داشته باشد تا بدین شکل یک مشاور برای هیات عالی نظارت که با حضور مشاوران وزارتخانه ها تشکیل می شود برای اصناف نسخه نپیچد.
اگر قرار است جلسات هیات عالی نظارت اینگونه باشد نبودنش بهتر از بودنش است. امااگر می خواهد باشد باید درسطح وزرا باشد واجازه ندهند تمام جلسه در اختیار یک مشاور باشد وبقیه تماشاچی باشند.
انتظار می رود کارشناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در دفاع از چایگاه هیات عالی نظارت به گونه ای بنویسند که مجلس پی به اهمیت موضوع ببرد و هیات عالی نظارت از زیر مجموعه یک معاونت در وزارتخانه خارج شود.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا