امام حسن مجتبی کنشگر دوره گذار
امام حسن مجتبی کنشگر دوره گذار
کنشگری به منظور صیانت از رسالت و ولایت و تربیت حماسه سازان نهضت عاشورا و نصرت دهندگان حسینی از مهمترین کارویژه های امامت حسنی است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ نقش تاریخی امام حسن مجتبی (ع) یک نقش میانجی در دو مقطع تاریخ حساس رسالت نبوی و خلافت علوی در یک سو و نهضت عاشورای حسینی در سوی دیگر است.

بنابراین کنشگری به منظور صیانت از رسالت و ولایت و تربیت حماسه سازان نهضت عاشورا و نصرت دهندگان حسینی از مهمترین کارویژه های امامت حسنی است.

برخی از جلوه‌های نقش آفرینی امام حسن مجتبی (ع) عبارت‌اند از:

مدیریت هوشمندانه، حیله گرترین دستگاه حکمرانی تاریخ بشر؛

پرده برداری از چهره مزورانه و منحرفانه خلافت اموی؛

اعتبار زدایی پیشگیرانه از سبک حکمرانی مبتنی بر وراثت؛

مدل سازی از مذاکره صلح مقتدرانه و صلحنامه نویسی حکیمانه؛

تدبیر در بقاء مؤلفه‌های اصلی و بنیان‌های نظری اسلام نبوی و علوی؛

حفظ خانواده رسالت و امامت از خطر نسل‌کشی بی‌ثمر و کم اثر؛

صیانت از مذهب اهل البیت در بستر ولایت و امامت؛

ترویح فضیلت و کرامت، در زیست انسانی و اجتماعی؛

بسترسازی برای نهضت عاشورا از طریق تربیت نسلی نو از حماسه آفرینان مخلص.

یافته راهبردی
کنشگری معنوی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی امام حسن مجتبی (ع) در دوره گذار محصول نقش آفرینی هوشمندانه و کریمانه او در تمهید برای “الگوسازی حکیمانه از حکمرانی توحیدمدار نبوی و علوی” تا “قاعده سازی شرافتمندانه برای نهضت عزت مدار حسینی و زینبی” است که با هدف “شالوده شکنی از مدل خلافت فریبکارانه و وراثت منحرفانه اموی” ترسیم شد.

  • نویسنده : احمد باقری مزینانی، استادیار دانشگاه