برگزاری جلسه هماهنگی معاون اجرایی مرکز بهداشت با مدیرعامل بیمه سلامت استان خوزستان
برگزاری جلسه هماهنگی معاون اجرایی مرکز بهداشت با مدیرعامل بیمه سلامت استان خوزستان
دکتر مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان خوزستان؛ به منظور افزایش تعامل با سازمان های همکار در حوزه همکاری های برون بخشی و ساماندهی بازدیدهای مشترک با بیمه سلامت ایران با حضور در دفتر مدیر عامل بیمه سلامت استان خوزستان جلسه هماهنگی برگزار کردند.

به گزارش پایگاه خبری  ترشیز خوان؛ به نقل از رهرونیوز، در این جلسه که در معیت مدیر و رئیس گروه توسعه شبکه معاونت بهداشت و با حضور متقابل معاون بیمه سلامت ، مسئول خدمات عمومی سلامت استان و رئیس امور مالی و عامل ذیحسابی بیمه سلامت برگزار شد، هر دو طرف بر افزایش برگزاری نشست های هماهنگی به منظور ارائه راهکار برای کاهش مشکلات اجرای برنامه عظیم پزشک خانواده روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تأکید کرده و ضمن برشمردن چالش های فعلی در اجرای کامل برنامه مانند کسری پزشک، کمبود اعتبارات دریافتی برای جبران هزینه های اجرای برنامه، افزایش پرداختی در برخی واحدها مانند مراکز شبانه روزی، اقماری و مراکز مشمول دریافت ۲۰% محرومیت و عدم لحاظ این افزایش در سرانه پرداختی و همچنین هماهنگی برای درخواست نشست با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کل کشور در آینده نزدیک برای طرح مشکلات اجرای برنامه در سطح استان خوزستان و بالاخص دانشگاه جندی شاپور اهواز مورد توافق حاضرین در جلسه قرار گرفت.