علت وجودی حماسه‌سازی ایران و ایرانیان
علت وجودی حماسه‌سازی ایران و ایرانیان
وجود سابقه تمدن آرایی و تمدن داری مردم ایران یکی از دلایل سهم خواهی در دوره گذار از نظام تک قطبی به نظام نوین متکثر است که در فضای جدید و با توجه به افزایش ظرفیت عقلانیت انسانی و سبقه تاریخی از شاخص‌های اصلی نقش آفرینی ایران و ایرانیان است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ حضور حماسی مردم ایران در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب و در ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ه.ش، همچنان از جمله موضوعات مورد توجه صاحبان نظر و اربابان قلم است.

از منظر صاحب این قلم سه مؤلفه کلیدی برای این رویکرد حماسه ایرانیان وجود دارد که عبارت‌اند از:

اول. اندیشه‌ورزی حکیمانه: برخورداری از زیرساخت عقلانی و انتخاب گری منطقی در برخود با پدیده های طبیعی، مادی، معنوی، انسانی و اجتماعی یک امر تثبیت شدن در ساختار نظری و رویکرد عملی ایرانیان در طول تاریخ بوده و هست. در چنین شرایطی بقاء بر آن روش حکیمانه در دوره جدید هم، تبدیل به بخشی از زیست اجتماعی ایرانیان شده است.

دوم. کنشگری عزت‌مندانه: وجود عنصر گران‌بهای شرافت انسانی در میان آحاد جامعه ایرانی و هنجارهای فرهنگی منجر به شکل‌گیری چسبندگی اجتماعی در حول محور ذلت ناپذیری از یک سو و درس آموزی از رخدادهای تاریخی چون نهضت عاشورا از سوی دیگر باعث تبدیل مقاومت به فرهنگ و هویت ملی – اسلامی در برابر هرگونه استبداد داخلی و استعمار خارجی شده است.

سوم. روشمندی تمدن‌خواهانه: وجود سابقه تمدن آرایی و تمدن داری مردم ایران یکی از دلایل سهم خواهی در دوره گذار از نظام تک قطبی به نظام نوین متکثر است که در فضای جدید و با توجه به افزایش ظرفیت عقلانیت انسانی، سبقه تاریخی و وجود مؤلفه‌های تمدنی از شاخص‌های اصلی نقش آفرینی ایران و ایرانیان است.

یافته راهبردی

چیستی، چرایی و چگونگی بقاء مردم ایران بر مدار منش حماسی و حماسه سازی روشی در مناسبت‌های اسلامی – ملی ارتباط نزدیکی با شاخص تفکر حکمت‌مدارنه، اراده عزت‌خواهانه و رهیافت تمدن‌اندیشانه ایرانیان دارد.

بهترین تجلی این رویکرد فکری، رفتاری و منشی انتخاب و بقاء بر مذاهب توحیدی در طول تاریخ، خودآگاهی فرهنگی و حفظ استقلال فکری و فرهنگی اسلامی – ملی است که منجر به حفظ هنجارها و ارزش‌های فرهنگ بومی در عین پذیرش هنجارها و ارزش‌های فاخر سایر فرهنگ‌ها مانند فرهنگ اسلامی و هضم سایر اقوام مانند قوم مغول در فرهنگ خود شده است.

محصول نهایی این رویکرد حماسی در حکمت فکری، عزت رفتاری و تمدن تاریخی، تبدیل مردم ایران به مردمی آزاد اندیش، آزاده منش و عزیز روش در فضای جهانی از یک سو و حفظ قلمرو ژئوپلیتیکی ایران در برار تحقیر و کوچک‌سازی به رغم حجم عظیم دشمنی و تهاجمات سخت و نرم در تاریخ معاصر است.

 

  • نویسنده : احمد باقری مزینانی، استادیار دانشگاه