نگرانی غرب از بسترسازی تربیت نسل نخبگانی جوان در جهان اسلام
نگرانی غرب از بسترسازی تربیت نسل نخبگانی جوان در جهان اسلام
نگرانی غرب از بسترسازی تربیت نسل نخبگانی جوان در جهان اسلام با توجه به بحران هویت نیروی انسانی در غرب. حل چالش‌های پیش روی جهان غرب در حوزه علم و فناوری عامل اصلی جذب نیروهای متخصص در دنیای اسلام.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ ستیز و نزاع با ادیان آسمانی همواره در طول تاریخ ساری و جاری بوده است، امری که  در هر دوره از تاریخ علل خاص خود را داشته است. مسلمان ستیزی نیز بخشی از همین فرایند است که در بستر تاریخی برخی از کشورها با ادیانی غیر از اسلام دیده می‌شود حال آنکه این ستیزه  جویی با اسلام در دهه های گذشته سیر صعودی پیدا کرده است،  بی شک بخشی از این نگاه خصمانه به اسلام از اقدامات افراطی گروه های تندرو اسلامی نشعت می‌گیرد که خوشبختانه این تفکرات و گروه‌ها در جهان اسلام در اقلیت قرار دارند.اما به یقین می بایست اذعان داشت که اکثریت این تخاصم با جهان اسلام ریشه در دستاوردهای مسلمانان در دهه های گذشته دارد.

ریشه اختلاف میان مسلمانان با گروه های افراطی ادیان مختلف به صده ها و قرون  گذشته باز می گردد که البته موضوعی ریشه دار و چند علتی می باشد .اما نکته در خور توجه آن است که هر گاه جهان اسلام در حوزه علم ، دانش ،اقتصاد و فرهنگ رشد و بالندگی چشمگیری داشته شاهد افزایش هجمه ها از سوی برخی گروه های افراطی ادیان مختلف خصوصا کشورهای مسیحی متعصب به جهان اسلام هستیم.

اتفاقات اخیر در خصوص قرآن سوزی ها را نیز می توان با همین رویکرد مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد . بی شک موفقیت های کشورهای مسلمان همچون ایران، عربستان، امارات، قطر ،مالزی ، اندونزی و چند کشور دیگر همه حکایت از آینده روشن برای جهان اسلام دارد.

حال آنکه جمعیت جوان و تحصیل کرده این کشورها در کنار چشم اندازه ای اقتصادی و سیاسی و افزایش توان تولید و بسترسازی های مناسب در حوزه اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی نگرانی قدرت های خارج از جهان اسلام خصوصا غربی ها را بیشتر کرده است . حال آنکه ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در غرب باعث شکل گیری نوعی بحران فکری،فرهنگی و هویتی در جامعه غربی شده است.

گستردگی بحران‌های هویتی و اخلاقی در غرب در شرایطی رقم می‌خورد که به دلیل کم توجهی به جایگاه و اهمیت خانواده ،غرب با مشکل تزاید نسل و به طبع کمبود نیروی انسانی جوان روبروست لذا به منظور خروج از این بحران هویتی و نیروی انسانی در نظر دارد با ایجاد تنش در جوامع اسلامی و بین ملت‌های مسلمان با جذب نخبگان جوان از این کشورها مشکلات علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را حل نمایند لذا با توجه به کاهش اختلافات سیاسی و مذهبی بین کشورهای مسلمان با مذاهب گوناگون همچون ایران، عربستان، امارات، قطر ترکیه در سال های  گذشته و از سویی چشم‌اندازهای اقتصادی پیش روی این کشورها خصوصاً در حوزه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری می‌توان امید داشت نه تنها در آینده‌ای نه چندان دور شاهد مهاجرت جوانان نخبه از کشورهای اسلامی به سرزمین‌ها و بلاد غیر اسلامی نباشیم بلکه با معکوس شدن این روند باید شاهد آن باشیم که نیروهای نخبه از کشورهای غربی به کشورهای مسلمان مهاجرت نمایند امری که در برخی از کشورهای مسلمان همچون عربستان امارات و یا قطر قابل مشاهده است.

 

  • نویسنده : داود بیگی