ورود مدعی العموم به دفاع از فضاهای بی دفاع شهری
ورود مدعی العموم به دفاع از فضاهای بی دفاع شهری
دادستان مرکز استان اردبیل با انتقاد از آلودگی های بصری غیرقابل قبول در مرکز استان، آسایش بصری شهروندان و پویاسازی فضاهای بی دفاع را خواستار شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تایماز نیوز | به گزارش مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی دادستان مرکز استان، با اشاره به نقش ویژگی های فیزیکی و نیز مشخصه های اجتماعی در مستعد نمودن فضاها جهت وقوع خشونت، افزود: فضا‌های بی‌دفاع از مهمترین عوامل القای احساس عدم امنیت در فضا‌های شهری است که منجر به کاهش آرامش روانی شهروندان و افزایش فرصت‌های بزهکاری و انواع آسیب های اجتماعی در این فضا‌ها می‌شود.

دادستان اردبیل با تاکید بر ﻛﻨﺘﺮل و بکارگیری ﻣﻨﺎﺳﺐ عوامل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ برای بهبود کالبدی و ارتقای معنایی این فضاها و پیشگیری از آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، از برخی فضاهای بی هویت شهری اردبیل و همچنین آلودگی های بصری غیرقابل قبول در مرکز استان انتقاد کرده، آسایش بصری شهروندان اردبیلی با توجه به مولفه های منظر شهری و پویاسازی فضاهای بی دفاع را خواستار شد.

دادستان مرکز استان از عموم شهروندان اردبیلی خواست؛ هرگونه اطلاعات خود از نارسایی ها در خدمات و توزیع امکانات شهری، معضلات و مشکلات موجود، مناطق آسیب پذیر و جرم زا و نقاط و موضوعاتی که موجب واکنش روان شناختی و رفتاری شهروندان و احساس ناامنی و زمینه بروز خشونت می باشد را به دادستانی منعکس کنند.