پیام‌های راهبردی نام‌گذاری شب پنجم به یاد عبدالله بن حسن
پیام‌های راهبردی نام‌گذاری شب پنجم به یاد عبدالله بن حسن
عبدالله بخش جدا افتاده از حقیقت اباعبدالله (ع) بود که با وصال؛ خون، جسم و جان بی‌تاب محبوب و حبیب را درهم آمیخت و عبدالله را در حقیقت وجودی اباعبدالله ذوب و نایاب کرد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ پیام‌های راهبردی نام‌گذاری شب پنجم به یاد “عبدالله بن حسن” به شرح ذیل است؛

در مکتب تربیتی حسینی و مدرس تعلیمی عاشورایی سن و سال و شان و منزلت اجتماعی معنا ندارد.

فرزند صالح؛ جای خالی پدر مصلح را در گذرگاه‌های جغرافیایی و گرانیگاه‌های تاریخی را پر می‌کند.

عشق و علقه‌ها، سرشت و سرنوشت انسان را با سرشت و سرنوشت معشوق؛ ترکیب و تلفیق می‌کند.

با حداقل امکانات؛ پا مرکب، بند نعلین رکاب، ساق دست سلاح، حلقوم و استخوان سینه سپر تیر و سم ستوران، هم می‌توان و هم باید از جان امام دفاع کرد.

یافته نهایی؛ به رغم اثبات حضور حماسی و جانبازی ماندگار عبدالله بن حسن (ع) در نهضت عاشورا، هیچ اثری از جسم و نشانه‌ای قبر او نیست.
با این وجود عبدالله بخش جدا افتاده از حقیقت اباعبدالله (ع) بود که با وصال؛ خون، جسم و جان بی‌تاب محبوب و حبیب را درهم آمیخت و عبدالله را در حقیقت وجودی اباعبدالله ذوب و نایاب کرد.

 

  • نویسنده : احمد باقری مزینانی استادیار دانشگاه