پتروشیمی آبادان مجموعه صنعتی و اقتصادی است، میدان‌ بازی های سیاسی را از آن‌خارج کنید
پتروشیمی آبادان مجموعه صنعتی و اقتصادی است، میدان‌ بازی های سیاسی را از آن‌خارج کنید
تحمیل نیروهای انتخاباتی غیر متخصص در جایگاههایی که نیروهای متخصص و تحصیل کرده ی شهر را به انزوا فرستاده، شاکله ای است که در سالهای اخیر بیش از هر زمان در پتروشیمی آبادان نمایان گردیده است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از خوزستان”عطر کارون” آبادان و خرمشهر سالهاست که از نوعی سیاست زدگی رنج می برند و این امر مهمترین دلیل گسترش باتلاق عقب ماندگی منطقه است که متاسفانه بسیاری از دستگاه های غیر سیاسی از جمله پتروشیمی آبادان که می باید بعنوان مجموعه ای مستقل و دور از این این فضا، با رویکرد تخصصی خود در خدمت اقتصاد کشور نقش آفرینی نماید را درگیر نمود

تحمیل نیروهای انتخاباتی غیر متخصص در جایگاههایی که نیروهای متخصص و تحصیل کرده ی شهر را به انزوا فرستاده، شاکله ای است که در سالهای اخیر بیش از هر زمان در پتروشیمی آبادان نمایان گردیده به شکلی که این شرکت به عنوان حق الارث و قلمروی احدی از نمایندگان مجلس است و با قانونی نانوشته هر مدیر جدید آن پتروشیمی را در مسئولیت مجری سیاست های انتخاباتی و سیاسی وی تعریف و مو ظف نموده و دیگر نمایندگان را از هرگونه تدخل منع می دارد

امید است مقامات عالی متولی و دستگاههای نظارتی با اقدامی انقلابی این‌ نارضایتی اجتماعی را فورا پایان داده و با تدبیری شایسته برخودی مناسب برای پایان بخشی به این واقعیت تاسف بار گام‌ بردارند