پایان فرایند شناسایی و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی کاشمر
پایان فرایند شناسایی و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی کاشمر
فرایند شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی در سال 1401 درسطح ستاد سازمان و جهاد كشاورزي شهرستان ها با انتخاب 5 بهره بردار کاشمری به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ فرایند شناسایی،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ درسطح ستاد سازمان و جهاد كشاورزي شهرستان ها با انتخاب ۵ بهره بردار کاشمری به پایان رسید.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با اشاره به انتخاب ۵ بهره بردار بخش کشاورزی شهرستان در بین نمونه های استانی گفت:با توجه به برگزاري جلسات كميته داوري،فرایند شناسایی،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ درسطح ستاد سازمان جهاد كشاورزي ، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري سازمان تعاون روستايي، اداره كل امورعشايري و مديريت هاي جهادكشاورزي شهرستان ها به اتمام رسيد.

محمد شجعی افزود:با انجام بيش از ۳۰۰ بازديد ميداني براي كيل گيري از مزارع ، باغات و راستي آزمايي فرم هاي ارزيابي توسط كارشناسان ستادي ، تعداد ۹۷ نفر از بهره برداران بخش كشاورزي بعنوان قهرمانان تولید انتخاب شدند که خوشبختانه نام ۵ نفر از بهره برداران بخش کشاورزی کاشمر در بین قهرمانان تولید سال جاری قرار دارد.

وی هدف از انتخاب نمونه های بخش کشاورزی را الگوسـازی، شـناخت ظرفیـت هـای تولیـدی و ترویـج و
توسـعه الگوهـای موفـق عنوان کرد و ادامه داد:انتخــاب و معرفــی نمونــه هــای بخــش کشــاورزی، یکــی از رویدادهــای فرهنگــی ارزشــمند در بخــش کشــاورزی اســت کــه عــالوه بــر ارج نهــادن بــه تــالش روسـتاییان و بهـره بـرداران می تواند به ارتقـای جایـگاه آنـان نیزکمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمرشاخص انتخاب برترین های کشاورزی را استراتژیک بودن محصول تولیدی از نظر امنیت غذایی، صادرات و ارز آوری، رعایت اصل بهره وری عوامل محدود کننده تولید، رعایت توسعه پایدار و حفظ امنیت زیستی، ایجاد ارزش افزوده و کاهش ضایعات را از عوامل مهم درانتخاب نمونه ها بخش کشاورزی عنوان کرد.

شجعی اظهار کرد:ايجـاد انگيـزه بـراي فعـالین بخـش کشـاورزی و تشـويق آنـان بـراي تلـاش و اسـتمرار در
تولیـد،الگوسازی وتوسـعه پایـدار کشـاورزی،ارج نهـادن بـه تـالش روسـتائیان، تولیدکننـدگان و بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی،ايجـاد فرصـت بـه منظـور طـرح مسـائل بخـش كشـاورزي در سـطوح ملـي، اسـتاني و شهرستانی و فراهــم آوری زمینــه تبــادل تجربيــات و دانــش فنــی بین کشــاورزان بـه منظـور ارتقـای میانگیـن تولیـد از جمله اهداف انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد:مسعود صالحی )مرغدار نمونه واحد گوشتی(،امیر سرباز )مدیرعامل کارخانه خوراک طیور و
آبزیان(،کبری ملکوتی )زن نمونه عشایر(،محمد رحمانی)مدیرعامل صنایع تبدیلی باغی نمونه (و محمد صمیمی)خیر و حامی نمونه منابع طبیعی و آبخیزداری ( در بینقهرمانان تولید استان درسال ۱۴۰۱ قرار دارند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمرضمن اشاره به اهمیت بسیار باالی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و نقش خطیر این بخش در تامین غذای مردم،بر تولید محصوالت استراتژیک با مد نظر قرار دادن اصل مهم صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد.