اجتماع دانش آموزان کاشمری در محکومیت هتک حرمت قرآن کریم | ترشیز خوان