المان وداع (بدرقه رزمندگان) در کاشمر رونمایی شد | ترشیز خوان