بازدید امام جمعه شهرستان کاشمر از کانون خادمیاران خدمت رضوی | ترشیز خوان