حال و هوای معنوی ترشیزکهن با اجرای رزمایش کمک مؤمنانه گلباران شد | ترشیز خوان