شهید حسن براتی در شهرستان کاشمر تشییع شد | ترشیز خوان