طرح اهدای کیسه زباله به همت شرکت تعاونی پسماند پردازگربوجاق بندرکیاشهر در روز طبیعت | ترشیز خوان