نخستین رویداد هنری محور مقاومت توسط دختران کاشمر برگزار شد | ترشیز خوان