نمونه آثار هنری فاطمه علیمرادی ثانی، بانویی خلاق از بردسکن | ترشیز خوان