نوجوانان و کودکان کاشمری در محکومیت هتک حرمت قرآن کریم تجمع کردند | ترشیز خوان