همخوانی سرود «سلام فرمانده» در ترشیز کهن برگزار شد | ترشیز خوان