کمپ انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت شهرستان اقلید در ورودی پارک انقلاب شهرستان اقلید | ترشیز خوان