شهید امنیت حسن براتی در زادگاهش کاشمر تشییع شد | ترشیز خوان