کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ/ زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد | ترشیز خوان