یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
زیستگاهها
۱۳مه (۲۴ اردیبهشت) ۱۴۰۱روز «جهانی پرندگان مهاجر»/به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید 14 مه 2022

۱۳مه (۲۴ اردیبهشت) ۱۴۰۱روز «جهانی پرندگان مهاجر»/به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید

امسال روز «جهانی پرندگان مهاجر» با شعار به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید برگزار می شود.