یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
نظام صنفی
قانون در اصناف چه نقشی دارد؟؛ اصرار به گرفتن پول از مردم در اتحادیه صنفی 28 مه 2022

قانون در اصناف چه نقشی دارد؟؛ اصرار به گرفتن پول از مردم در اتحادیه صنفی

علی رغم ابطال مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان دزفول در دبیرخانه هیات عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون نظام صنفی در خصوص دریافت وجه از اعضا اتحادیه تاسیسات ساختمانی دزفول با ابلاغ انواع نامه خودش دارد نظر هیات مدیره اتحادیه اجرا می کند.

انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در هاله ای از ابهام 12 مه 2022
آیا منتظر انتخابات برای خاص گرایان هستند؟

انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در هاله ای از ابهام

وفق قانون نظام صنفی باید دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف نسبت به برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستانهای کشور دوقبل از پایان اعتبارنامه های صادره برای هیا ت رئیسه اتاق های اصناف در کشور اقدام کند اما تاالان زمان ونوع برگزاری این انتخابات در هاله ای ابهام قرار دارد وهیچ چیزی معلوم نیست. چرا؟