نمایشگاه و فروشگاه دائمی روستا در کاشمر افتتاح شد | ترشیز خوان