همایش «باغبان گلها باش» در کاشمر برگزار شد | ترشیز خوان